SOALAN-SOALAN TOPIKAL


 PENGURUSAN BAHAN BUANGAN

Jawab semua soalan.1.


2


3.

45.6.7.


8.9.10.


11.
12.

13.

14.


15.

16.


17.
1.
18.19.
20.

21.

22.
1.2.


Gambar di bawah menunjukkan cara yang tidak wajar untuk membuang bahan buangan.


Apakah yang akan berlaku jika lebih banyak orang membuang bahan buangan ke dalam longkang seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas?

I
Longkang tersumbat                  
II
Banjir kilat berlaku
III
Udara tercemar                       
IV
Air tercemar

A
 I dan II                               
B
I, II dan IV
C
II dan III                            
D
I, II, III dan IV

Manakah antara bahan buangan berikut boleh mereput?

     

A. I dan II                                    C. I, II dan III
B. III dan IV                                D. II, III dan IV

Senarai di bawah menunjukkan beberapa jenis bahan buangan.


    Asap         debu      air  kumbahan


Manakah antara berikut sumber bahan buangan?

A
Rumah
B
Kilang
C
Gerai makanan
D
Sekolah


Manakah antara berikut akan berlaku jika lebih ramai orang melupuskan bahan buangan dengan pembakarn terbuka?

A
Pencemaran air
B
Pencemaran udara
C
Penyebaran penyakit
D
Banjir kilat


Manakah antara berikut cara yang wajar untuk melupuskan bahan buangan?

     

Maklumat berikut menunjukkan senarai jenis bahan buangan yang dihasilkan oleh X.

   kertas     sisa makanan        plastik    bahan kumbahan

Apakah X?

A
Kenderaan
B
Kilang
C
Awasan perumahan
D
Pembakaran terbuka


Manakah antara berikut sumber bahan buangan?

     J - Kenderaan               K - Kilang-kilang  
 L - Kawasan perumahan  M - Kawasan pertanian

A.  J, K and L                       C.  J, L and M
B.  J, K and M                      D.  J, K, L and M

Manakah antara berikut tidak menerangkan cara yang wajar untuk melupuskan bahan buangan?

A
Pembakaran bahan buangan secara terbuka
B
Menyalurkan bahan kumbahan yang tidak dirawat ke dalam sungai
C
Menanam bahan buangan di pusat pelupusan sampah
D
Asap yang tidak dirawat dikeluarkan dari kilang


Manakah antara berikut cara yang wajar untuk melupuskan bahan buangan?

A
Pembakaran terbuka
B
Letakkan di dalam bekas khas
C
Tanam dalam tanah
D
Buang dalam tong sampah

Gambarajah berikut menunjukkan selonggok sampah.
 Manakah antara berikut adalah kesan daripada situasi di atas?

I
Bau busuk
II
Tempat pembiakan kuman
III
Menambah jumlah kes demam denggi
IV
Jumlah tikus bertambah

A
I, II dan III
B
I, III dan IV
C
I, II dan IV
D
II, III dan IV


Manakah antara berikut boleh menyebabkan pertambahan jumlah demam denggi?

A
 Tin dan botol dibuang merata-rata.
B
Gas-gas berbahaya dilepaskan dari kilang.
C
Sampah-sarap dibuang ke sungai
D
Jerebu kerap berlaku.


J, K dan L adalah beberapa kesan daripada pembuangan sampah yang tidak betul.

 J -   Jerebu berlaku
 K - Peningkatan jumlah pesakit asma
 L - Tumbuhan kurangmenerima cahaya matahari

Kesan-kesan yang dinyatakan di atas disebabkan

A
Hujan asid
B
Pencemaran air
C
Pencemaran air
D
Pencemaran air


Apakah yang akan berlaku jika bahan buangan tidak mereput?

A
Ia akan memenuhi alam sekitar.
B
Ia mencegah air, udara dan tanah daripada tercemar.
C
Ia menghasilkan habitat baru kepada haiwan.
D
Ia membuat alam sekitar lebih cantik.


Bahan buangan yang dihantar ke kawasan pelupusan sampah oleh pihak berkuasa tempatan akan

A
Dibakar
C
Bertukar menjadi baja
B
Dikitar semula
D
Direnyukkan dan dibakar

Manakah antara berikut mengenai bahan buangan tidak benar?

A
Ia adalah bahan yang diperlukan oleh manusia.
B
Ia boleh jadi pepejal, cecair atau gas.
C
Asap ialah sejenis bahan buangan dihasilkan kilang
D
Menyembur racun serangga.

Semasa musim perayaan, sampah di dalam kawasan rumah tidak dikutip beberapa hari.

I
Udara menjadi berkabut
II
Bakteria akan membiak
III
Udara menjadi berbau
IV
Tikus dan lipas akan bertambah
A
II sahaja
C
I, II dan III

B
I dan III
D
II, III dan IV


Manakah antara berikut boleh mengurangkan bahan buangan?

A
Menggunakan bahan buangan organic untuk dijadikan baja.
B
Menjual bahan buangan yang boleh dikitar semula  di pusat kitar semula.
C
Membakar bahan buangan di kawasan yang terbuka.
D
Menggunakan lebih banyak beg plastik.

A
I dan II
C
I, III dan IV
B
III dan IV
D
I, II, III dan IV


Gambarajah di bawah menunjukkan bahan buangan yang telah dibuang ke dalam sungai.

     Ini akan menyebabkan

A
kepupusan haiwan akuatik
B
Peningkatan paras air.
C
Pencemaran air
D
bertambah kejadian tanah runtuh.

Gambarajah di bawah menunjukkan Encik Raju membuang bahan buangan.
Cara yang sewajarnya untuk melupuskan bahan buangan ialah

A
Membakar
C
Buang ke dalam sungai
B
Kitar semula
D
Buang ke dalam sungai

    
Apakah kesan yang disebabkan oleh aktiviti dalam gambarajah di bawah?

        
A
Pencemaran air
C
Jerebu
B
Banjir kilat
D
Kencing manis


Manakah antara berikut contoh bahan buangan yang tidak mereput dan boleh mereput adalah benar?


Bahan yang tidak boleh mereput
Bahan yang boleh mereput
A.
Baju hujan
daging
B.
kertas
Tin
C.
Sayur-sayuran
kayu
D.
Botol plastik
gelas

BAHAGIAN B

 Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan. Mereka  
 mengumpulkan   maklumat mengenai indeks pencemaran udara (IPU) daripada kawasan yang berlainan. Jadual berikut menunjukkan maklumat yang dikumpulkan oleh murid-murid tersebut.

Tempat
      Index Pencemaran Udara (IPU)
      Kawasan pendalaman
24
Kawasan bandar
85
     Kawasan perindustrian
115

a) Manakah kawasan yang paling bersih?
.............................................................................................................................
b) Apakah yang kamu perhatikan dari jadual di bawah?
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
c)  Daripada pemerhatian kamu, berikan satu inferens.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
d) Tuliskan dua data dari penyiasatan ini.
i.  .........................................................................................................................
ii. ........................................................................................................................
e) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan.
.............................................................................................................................
f) Tuliskan kesimpulan dari penyiasatan ini.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 
Nazir dan kawan-kawannya menjalankan satu penyiasatan. Mereka  mengambil contoh air daripadan sungai yang berlainan. Mereka  meletakkan 20 ekor berudu dalam setiap sampel air. Jadual berikut  menunjukkan keputusan penyiasatan mereka.

 
 Air
Bilangan berudu yang masih hidup
    Hari       
    pertama
      Hari ke-  2
       Hari ke-      5
      Hari ke-7
X
20
10
5
0
Y
20
18
18
16
Z
20
15
10
5

a) Apakah pembolehubah yang dimalarkan?
................................................................................................

b) 
Nyatakan corak jumlah berudu yang masih hidup dalam 7 hari
................................................................................................................................

c) Ramalkan jumlah berudu yang masih hidup dalam sample air Z selepas  
    9 hari.
  ..............................................................................................................
 ................

d)   Apakah tujuan penyiasatan ini?

 ...............................................................................................................................
................................................................................................................................

e)  Berdasarkan penyiasatn ini, nyatakan;

     i.  pembolehubah di manipulasi :  
        .....................................................................................................................

    ii. pembolehubah bergerakbalas :  
        .....................................................................................................................

f)
  Berikan satu sebab kenapa tiada lagi berudu yang hidup dalam sampel
     air  yang diambil dari sungai X selepas seminggu?
     ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................

g)  Pada pandangan kamu sungai manakah yang mengandungi paling  
     banyak hidupan akuatik?     ............................................................................................................................

h)  Berikan inferens kamu.
     ...........................................................................................................................
     ...........................................................................................................................

i)  Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan.
   ...........................................................................................................................

j)  Tuliskan satu kesimpulan berdasarkan penyiasatan ini.
    ...........................................................................................................................
   ............................................................................................................................

3.  Carta bar di bawah menunjukkan jumlah tan sampah yang dikutip
     daripada sungai selama 6 bulan
.

a) Apakah corak perubahan bagi jumlah tan sampah yang dikutip dari
     Januari hingga Jun?
..................................................................................

b)  Berikan inferens untuk menerangkan kenapa corak perubahan jumlah
     tan sampah yang dikutip dari Januari  ke Jun
.     .............................................................................................................................

c)  Nyatakan dua kesan daripada corak yang kamu nyatakan di (b)  
             berterusan.
      
             i.     ....................................................................................................................
                    ...................................................................................................................
            ii.     ...................................................................................................................
                    ..................................................................................................................

        d)  kenalpasti,

     i.  pembolehubah dimanipulasi : ..................................................................
     ii. pembolehubah bergerakbalas : .................................................................

e) Tuliskan satu pembolehubah dimalarkan      ............................................................................................................................

f) Tuliskan satu hipotesis yang sesuai    .............................................................................................................................
   ..............................................................................................................................

3.  Jadual di bawah menunjukkan jumlah spesies ikan yang tinggal di
     sungai dari tahun 2001 hingga 2006.
         Tahun
2002
2003
 2004
        2005     
2006
       Jumlah spesies
80
75
65
55
45

a)  Apakah corak perubahan jumlah spesies ikan di dalam sungai ?       .................................................................................................................................

b)  Nyatakan dua penyebab corak yang kamu nyatakan di (a).
     i.        ..........................................................................................................................
               ..........................................................................................................................
    ii.       ..........................................................................................................................
              ...........................................................................................................................

c)  
Ramalkan jumlah spesies ikan yang hidup di sungai pada tahun 2008.
     ....................................................................................................................................

d)  
Tuliskan hubungan antara Tahun dan Jumlah spesies
      ...................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................

e)  
Carta bar di bawah menunjukkan jumlah ikan yang ditangkap
     oleh nelayan
dalam tempoh tiga bulan selepas kilang dibina berhampiran
     sungai. a)   Apakah corak perubahan jumlah ikan yang ditangkap oleh nelayan dalam
      tempoh 3 bulan?
      .................................................................................................................................

b)  Berikan satu sebab bagi corak yang kamu nyatakan di (a).
      ..................................................................................................................................
     ..................................................................................................................................

c)  Berdasarkan carta, nyatakan;     i.  pembolehubah dimanipulasikan :  ..................................................................
     ii. pembolehubah bergerakbalas : ......................................................................
     iii. pembolehubah dimalarkan :  .........................................................................

d) Ramalkan apakah yang berlaku selepas tiga bulan?
    ..................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................

e)   Tuliskan kesimpulan dari penyiasatan ini?
      .................................................................................................................................
      ................................................................................................................................1 comment:

  1. Asslam cikgu, saya hidayah..boleh tak cikgu beri saya semua jawapan untuk soalan diatas?

    ReplyDelete